SilverSun

V košíku máte:

0 ks za € 0,00

KATEGÓRIE
Strieborné mince
Strieborné tehličky
Zlaté mince
Príslušenstvo
CENY STRIEBRAVšeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.silversun.sk je:

SilverSun, s. r. o.

Sitnianska 13

974 11  Banská Bystrica

IČO: 50 739 832

DIČ: 2120465666

Bankové spojenie: FIO banka SK53 8330 0000 0020 0118 4605

Zapísaný v odd.: Sro, vložka číslo 31564/S v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

E-mail: info@silversun.sk

Tel. číslo: 0948 607 628

 

Pojmy

Predávajúci - spoločnosť SilverSun, s. r. o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.silversun.sk

E-shop - internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.silversun.sk

Tovar - tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka - úkon Kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť Tovar v E-shope, je odoslaná prostredníctvom E-shopu na emailovú adresu predávajúceho. Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje: osobné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, e-mail, fakturačnú adresu, doručovaciu adresu, prípadne názov firmy, IČO, IČ DPH), názov tovaru, počet kusov a spôsob doručenia

Cena - celková cena uvedená v potvrdenej Objednávke

Poštovné - cena za dopravu Tovaru ku Kupujúcemu a prípadne manipuláciu s Tovarom

VOP - tieto Všeobecné obchodné  a reklamačné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia

1.      VOP upravujú

-       proces nákupu Tovaru Kupujúcim prostredníctvom E-shopu,

-       podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

-       práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi  týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho

2.      Tieto VOP v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.

 

Objednávka a uzavretie zmluvy

1.      Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela Kupujúci Predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára E-shopu, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.      Objednávku Kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Odoslať objednávku“. Predtým je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“.

3.      Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Odoslať objednávku“ Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

-       vlastnostiach Tovaru,

-       celkovej Cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť

-       podmienkach nákupu v súlade s týmito VOP

a súhlasí s nimi.

4.      Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka registrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho:

-       potvrdenie Objednávky

-       údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, mieste a spôsobu doručenia

5.      Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 4. tohto článku VOP Kupujúcemu sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok odsúhlasených VOP.

6.      Všetky objednávky podané prostredníctvom Eshopu www.silversun.sk sú záväzné.

7.      Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť/neprijať objednávku v prípade:

-       presiahnutia počtu prijatých objednávok nad výšku disponibilných zásob Tovaru,

-       že údaje uvedené o Kupujúcom alebo o mieste dodania sú zavádzajúce, chybné alebo neúplné a tento ich neopraví ani po výzve Predávajúceho

-       pokiaľ Kupujúci v minulosti porušil svoje povinnosti voči Predávajúcemu,

-       že ceny, zverejnené v Eshope boli uvedené nesprávne

-       v prípade výpadku serveru alebo softwarovej chybe.

V prípade odmietnutia/neprijatia objednávky bude táto informácia zaslaná Kupujúcemu na email uvedený pri vytvorení objednávky bez zbytočného odkladu.

 

Platobné a dodacie podmienky

1.      Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú konečné a platné v čase Objednávky. Predávajúci nie je platcom DPH. Predmetom kúpnej zmluvy sú i Tovary, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Predávajúceho.

2.      Cenu podľa Objednávky môže Kupujúci uhradiť bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 1 kalendárny deň alebo dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.

3.      Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

4.      V prípade, ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu celú kúpnu cenu, Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru Kupujúcemu.

5.      Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Kupujúcemu v lehote dostupnosti uvedenej pri tovare na stránke E-shopu od uhradenia Ceny Objednávky respektíve od  uzavretia kúpnej zmluvy, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.

6.      Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

7.      V prípade nedostupnosti Tovaru alebo predĺženia dodacej lehoty nezávisle od vôle Predávajúceho, si Predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť termín dodania o dobu trvania prekážky. O tejto skutočnosti Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho.

8.      V prípade, ak Predávajúci nebude môcť uspokojiť objednávku ani po tejto predĺženej lehote, má Kupujúci právo požiadať Predávajúceho o vrátenie celej kúpnej ceny Tovaru, ktorú uhradil. Predávajúci musí takejto požiadavke vyhovieť a vrátiť celú uhradenú cenu Tovaru kupujúcemu bankovým prevodom do 7 kalendárnych dní.

9.      Pokiaľ Kupujúci zvolil v Objednávke osobný odber, informuje Predávajúci Kupujúceho o možnom termíne odberu. Osobný odber je možný na adrese sídla spoločnosti ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodli na inom mieste.

10.   Pokiaľ Kupujúci zvolil v Objednávke odložené dodanie, Objednaný tovar po zaplatení bude uskladnený u predávajúceho až do vyžiadania si odoslania spolu s ďalšími objednávkami zákazníka, pričom poplatok za dodanie bude účtovaný len jedenkrát. Pre hromadné odoslanie je potrebné túto požiadavku uviesť v poznámke poslednej objednávky prípadne dodatočne e-mailom na info@silversun.sk.

11.   V ostatných prípadoch je Tovar odosielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, vždy bezpečne zabalený a poistený na plnú hodnotu Tovaru.

12.   Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby v deň dodania Tovaru bola v mieste dodania prítomná osoba, ktorá zásielku prevezme.

13.   Cenu poštovného a poistného hradí Kupujúci Predávajúcemu spolu s konečnou cenou Tovaru. Cena zahŕňa náklady na prepravu, poistenie Tovaru na plnú hodnotu a balné. Poplatky za jednotlivé spôsoby doručenia sú uvedené na stránke E-shopu.

14.   V prípade, ak Kupujúcemu nebude doručená zásielka, o odoslaní ktorej bol informovaný Predávajúcim alebo je zásielka poškodená (v takom prípade odmietne zásielku prevziať), je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Predávajúceho telefonicky, prípadne emailom.

 

Odstúpenie od zmluvy a reklamačné podmienky

1.      Kupujúci nemôže podľa §7 ods. 6 písm. b) zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

2.      Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky, prípadne jej časti, ak nie je možné Tovar dodať z technických príčin v požadovanej lehote alebo za podmienok vytvorenej objednávky, ak Tovar už nie je dostupný alebo sa jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa výrazným spôsobom zmenila. V prípade, že táto situácia nastane, bude Predávajúci okamžite informovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, ak Kupujúci už zaplatil časť sumy, alebo celú sumu objednávky a nedôjde k dohode, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu do 7 kalendárnych dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za Tovar.

3.      Záručná doba Tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Reklamácie sa uplatňujú len u Predávajúceho. Kupujúci je povinný podať reklamáciu písomne, a to buď zaslaním e-mailu na adresu info@silversun.sk alebo na adresu sídla Predávajúceho. Kupujúci je povinný podať reklamáciu bez odkladu, potom ako sa o vade Tovaru dozvedel.

4.      Reklamácia musí obsahovať číslo objednávky, kópiu faktúry a popis vady.

5.      Kupujúci je povinný po prevzatí Tovaru skontrolovať množstvo a kvalitu dodaného Tovaru a o jednotlivých zistených vadách Tovaru ihneď informovať Predávajúceho prostredníctvom emailovej správy. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie e-mailom a dohodne s Kupujúcim zaslanie alebo osobne prevzatie Tovaru. Náklady na doručenie reklamovaného Tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci.

6.      Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

7.      Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru, prípadne zľavu z ceny Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

8.      Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru:

a)     ak Kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti Predávajúceho za vadu Tovaru do konca záručnej doby Tovaru,

b)     z dôvodu nedostatkov razby a povrchu Tovaru,

c)     ak je vadou Tovaru mechanické poškodenie Tovaru spôsobené Kupujúcim,

d)     ak vada Tovaru vznikla používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu Tovaru,

e)     ak vada Tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,

f)      ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania Tovaru,

g)     ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

h)     ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

i)       ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j)       ak vada Tovaru vznikla zásahom do Tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

9.      Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo na výmenu tovaru

 

Ochrana osobných údajov

1.      Pri spracovaní osobných údajov na základe kúpnej zmluvy Predávajúci postupuje v súlade s platnými predpismi najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov v platnom znení. Zásady ochrany osobných údajov sú tu.

2.      Údaje budú použité výlučne pre potreby Predávajúceho súvisiace s plnením kúpnej zmluvy a nebudú poskytnuté tretím osobám.

 

Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, zákonom č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode; v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Obchodné podmienky sú platné od 13.6.2017

Posledná zmena uvedených Obchodných podmienok bola vykonaná 20.11.2018

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás,
radi Vám zodpovieme otázky telefonicky, prípadne e-mailom.

Kontakt

SilverSun s.r.o.
Sitnianska 6597/13
974 11 Banská Bystrica

Tel.: +421 948 607 628
E-mail: info@silversun.sk

© 2017 SilverSun

This page was created in 0.31924700737 seconds