SilverSun

V košíku máte:

0 ks za € 0,00

KATEGÓRIE
Strieborné mince
Strieborné tehličky
Zlaté mince
Príslušenstvo
CENY STRIEBRAOchrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov fyzických osôb v našej spoločnosti

V spoločnosti SilverSun, s. r. o. sa zaväzujeme rešpektovať a chrániť všetky súkromné a dôverné informácie v súlade s platnými právnymi predpismi. Tieto zásady uvádzajú spôsob zhromažďovania a spracovania Vašich osobných údajov v našej spoločnosti.

Nižšie uvedené sa netýka osobných údajov právnických osôb (napr. názov, právna forma, kontaktné údaje....)

 

Kto je prevádzkovateľom vo vzťahu k Vašim osobným údajom?

Prevádzkovateľom a zároveň spracovateľom je spoločnosť SilverSun, s. r. o., IČO: 50 739 832, so sídlom Sitnianska 13, 974 11  Banská Bystrica, ktorá zhromažďuje, uchováva a ďalej spracúva Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti.

 

Aké osobné údaje o Vás spracovávame?

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

-          identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul, IČ, DIČ) a kontaktné údaje (najmä kontaktná adresa, telefónne číslo, emailová adresa),

-          údaje o produktoch, ktoré ste si zakúpili,

-          platobné údaje (číslo účtu, údaj o zaplatenej alebo dlžnej čiastke)

-          ďalej údaje z našej vzájomnej komunikácie.

Všetky spomenuté osobné údaje ste nám oznámili v rámci našej spolupráce (napr. v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy), alebo sme ich získali z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií ako sú napr. obchodný register, živnostenský register, register úpadcov a pod. Osobné údaje sú spoločnosťou SilverSun s. r. o. spracúvané ako manuálne, tak automatizovane.

 

Dôvody spracovania osobných údajov

Osobné údaje môžeme spracovávať na základe nasledujúcich právnych titulov a na nasledujúce účely:

a)      Právny titul: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy.

Účel: Ide o prípad, keď realizujeme zmluvný záväzok, vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie.

b)      Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa,

Účel: Dôvodom môže byť vymáhanie dlžných čiastok alebo iných pohľadávok Prevádzkovateľa, vo vybraných prípadoch posúdenia Vašej bonity a dôveryhodnosti, a súčasne aj priamy marketing smerovaný výhradne voči našim zákazníkom a osobám spĺňajúcim požiadavky podľa recitálu 47 Nariadenia GDPR spočívajúci v ponuke produktov a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom inak ako automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a emailom.

c)      Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona,

Účel: Poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom, vrátane uchovávania údajov na základe zákona, vedenie účtovníctva, daňové odvody, mzdová a personálna agenda.

 

Z právneho hľadiska nášho oprávneného záujmu Vám ako našim zákazníkom zasielame newsletter. V prípade, že nie ste naším zákazníkom a chcete od nás dostávať newslettre, robíme tak na základe Vášho súhlasu.

 

Kto je príjemcom osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto príjemcom:

-          poskytovateľom kuriérskych alebo poštových služieb

-          iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súd, polícia a pod.)

 

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie všetkých práv plynúcich zo zmluvy, t.j. minimálne po dobu zabezpečenia realizácie zmluvného vzťahu (vrátane doby úplného vyrovnania práv a povinností plynúcich zo zmluvy a súčasného preukázania histórie zmluvného vzťahu) a ďalej po dobu, počas ktorej je spoločnosť SilverSun s. r. o. povinná uchovávať dané informácie, vychádzajúc z platnej legislatívy, alebo po dobu, na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas.

 

Je spracovanie Vašich osobných údajov dobrovoľné?

V prípade, že nie ste našim zákazníkom, spracovanie osobných údajov sa vždy deje na základe Vášho súhlasu (pre účely zasielania newsletterov). V ostatných prípadoch sa nejedná o dobrovoľné spracovanie osobných údajov a jeho zákonnosť je podložená vyššie uvedenými právnymi dôvodmi..

 

 

Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?

Podľa platnej legislatívy máte nasledujúce práva:

právo na prístup k osobným údajom

právo na opravu nepresne spracovaných alebo nekomplexných osobných údajov

právo na výmaz (v prípade, že vypršal účel spracovania a v prípade odvolania súhlasu, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie)

právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov,

právo na odvolanie súhlasu (v prípade, že sú osobné údaje spracované na základe súhlasu na účel, na ktorý ste dali súhlas - napr. zasielanie newslettrov)

právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov spoločnosťou SilverSun s. r. o.

právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov  na Úrad na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

 

Pri uplatňovaní Vašich práv sa prosím obráťte na Mgr. Ivana Chromeka (info@silversun.sk). Spoločnosť SilverSun, s. r. o. si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa. Na všetky Vaše otázky k ochrane osobných údajov radi zodpovieme. Vynaložíme všetku rozumnú snahu k poskytnutiu, opraveniu alebo vymazaniu osobných údajov z našich záznamov. Reakciu na Vaše uplatnené práva vykonáme v primeranej lehote, ktorá zodpovedá technickým a administratívnym možnostiam našej spoločnosti.

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás,
radi Vám zodpovieme otázky telefonicky, prípadne e-mailom.

Kontakt

SilverSun s.r.o.
Sitnianska 6597/13
974 11 Banská Bystrica

Tel.: +421 948 607 628
E-mail: info@silversun.sk

© 2017 SilverSun

This page was created in 0.49696207046509 seconds